zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

Biznes Ekonomia Marketing

Jaki fundusz inwestycyjny warto wybrać?

Dziś mnóstwo osób lokuje swoje oszczędności w wybrany fundusz inwestycyjny. Korzystanie z tego produktu bankowego bardzo często potrafi przynieść wymierne zyski. Zatem jaki fundusz inwestycyjny wybrać, aby dobrze zarobić?

Co to jest fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny jest powszechnie określany jako instytucja zajmująca się inwestowaniem. Jego ideą jest gromadzenie odrębnych oraz bardzo często rozproszonych kapitałów zarówno inwestorów indywidualnych, jak i poszczególnych firm oraz instytucji. Nadrzędnym celem jest tworzenie jednego, dużego portfela inwestycyjnego.

Fundusz to w pełni sprawdzona instytucja, która gromadzi w jednym miejscu środki pieniężne poszczególnych inwestorów. Ich wpłaty tworzą pulę środków, które to są następnie inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe.

Poszczególnymi środkami finansowymi zarządzają doświadczeni specjaliści, którzy to nieustannie śledzą sytuację gospodarczą na rynku, zarówno krajowym jak i światowym.
Inwestorzy w zamian za powierzone środki finansowe otrzymują określoną liczbę udziałów w danym funduszu, w postaci jednostek uczestnictwa bądź certyfikatów inwestycyjnych.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Obecnie poszczególne fundusze inwestycyjne dzielą się ze względu na rodzaj dokonywanych lokat. Wyróżnia się:

– fundusze gotówkowe oraz rynku pieniężnego – które
inwestują w instrumenty rynku pieniężnego oraz poszczególne depozyty bankowe.

– fundusze dłużne – a więc należące do kategorii  dłużnych. W tym przypadku inwestorzy inwestują w papiery wartościowe o stałym dochodzie zwane obligacjami.

– fundusze mieszane – a więc takie, w których możliwe jest inwestowanie w różnorodne klasy aktywów pośród których można wymienić: akcje oraz obligacje. Wśród funduszy mieszanych wyróżnia się między innymi fundusze: z ochroną kapitału, których podstawowym celem jest dobre zabezpieczenie przed spadkiem wartości jednostki uczestnictwa poniżej określonego poziomu.

– fundusze stabilnego wzrostu – w których efektywny udział akcji w aktywach nigdy nie powinien przekraczać czterdziestu procent.

– fundusze zrównoważone – w których udział akcji w stosunku do poszczególnych instrumentów w portfelu wynosi od 40 do 60 procent.

– fundusze indeksowe – w których skład portfela jest zbliżony do składowych danego indeksu giełdowego.

– fundusze małych i średnich spółek

– fundusze parasolowe – które charakteryzują się wydzielonymi subfunduszami, z których każdy realizuje inną strategię inwestycyjną. W tym przypadku podstawą jest inwestowanie w konkretne papiery wartościowe, pośród których można wymienić: subfundusz akcji bądź subfundusz obligacji.

Wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego pozwala na osiągniecie maksymalnych zysków w jak najkrótszym czasie.