zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

emerytura pomostowa
Finanse

Emerytura pomostowa – co to takiego?

Osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub spełniające obowiązki o szczególnym charakterze mogą starać się o uzyskanie świadczenia pieniężnego znanego jako emerytura pomostowa.

Czym jest emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa to świadczenie pieniężne przysługujące pracownikom spełniającym określone warunki – warto pamiętać o tym, że prawo do pobierania świadczenia wygasa w momencie osiągnięcia przez podatnika prawa do normalnej emerytury.

Prawo do korzystania z emerytury pomostowej przysługuje pracownikom wykonującym szczególne obowiązki lub pracującym w niesprzyjających warunkach. Wśród pracowników mogących ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej można znaleźć między innymi osoby wykonujące zawody niosące ze sobą duże ryzyko trwałego uszkodzenia zdrowia. Osoba zatrudniona na stanowisku tego typu bardzo często, pomimo zastosowania niezbędnych środków ochrony i profilaktyki technicznej, zmaga się ze znacznymi utrudnieniami, uniemożliwiającymi efektywne wykonywanie obowiązków.

Prace o szczególnym charakterze to z kolei między innymi zawody związane z ochroną zdrowia i życia innych osób. Warto pamiętać o tym, że zawody takie jak policjant czy strażak wymagają utrzymywania wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej, niezbędnej do poprawnego i skutecznego wykonywania obowiązków.

Kiedy i jak powstaje prawo do emerytury pomostowej?

Prawo do emerytury pomostowej nabywane jest w momencie, w którym pracownik spełnia ostatni z warunków wymaganych do przyznania świadczenia – może to być między innymi dzień, w którym zatrudniona osoba osiąga wymagany wiek emerytalny. Warto pamiętać o tym, że złożenie wniosku o przyznanie emerytury pomostowej musi dokonać się najpóźniej w tym samym miesiącu, w którym pracownik spełnił ostatni warunek.

Osoba zatrudniona na danym stanowisku, spełniająca wszystkie warunki do otrzymania emerytury pomostowej, nabywa prawo do jej otrzymania od następnego dnia od momentu rozwiązania umowy o pracę. Podobnie jest w przypadku osób pobierających zasiłek – możliwość przejścia na emeryturę pomostową uzyskuje się dopiero od dnia wygaśnięcia prawa do pobierania zasiłku czy świadczenia rehabilitacyjnego.

Dodatkowo warto zaznaczyć również to, że emerytura pomostowa przysługuje od dnia poprzedzającego dzień, w którym podatnik kończy wiek emerytalny – na chwilę obecną wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat.

Emerytura pomostowa – niezbędne dokumenty

Ubieganie się o przyznanie emerytury pomostowej wiąże się z koniecznością przedstawienia kompletu dokumentów. Pierwszą ważną kwestią okaże się poprawne uzupełnienie wniosku – warto pamiętać o tym, że wniosek o emeryturę pomostową można złożyć nie tylko bezpośrednio w placówce ZUS-u, ale także za pośrednictwem poczty, Internetu czy urzędu konsularnego.

Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku dokumentacja złożona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinna zawierać także zaświadczenie o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ponadto wśród dokumentów nie powinno zabraknąć także orzeczenia poświadczającego niezdolność do pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Do wniosku o przyznanie emerytury pomostowej należy dołączyć także dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy.

Warto pamiętać o tym, że osobie składającej wniosek o przyznanie świadczenia w postaci emerytury pomostowej przysługuje prawo do jego wycofania – nie można zapominać o tym, że wycofania wniosku można dokonać wyłącznie do dnia, w którym dojdzie do uprawomocnienia decyzji. O anulowaniu wniosku należy poinformować na piśmie lub podczas rozmowy z pracownikiem urzędu.