zyciehandlowe.com.pl

biznes,finanse, praca

Biznes Praca Zakupy

Praca w kadrach – na czym polega?

Praca w kadrach na czym polega?

Najogólniej rzecz ujmując, zadaniem działów kadrowo-płacowych jest regulowanie kwestii związanych z zatrudnieniem na płaszczyźnie pracownik-pracodawca. Pełnią nadzór nad wszelkimi zagadnieniami związanymi z zawarciem stosunku pracy i jego przebiegiem. Ich odpowiedzialność obejmuje kilka kluczowych obszarów, ale także kwestie dotyczące kompletowania wymaganej dokumentacji.

Opis podstawowych zadań działów kadrowo-płacowych

Do kluczowych zadań należy dbałość o odpowiednie dokumentowanie zatrudnienia pracowników, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy. To właśnie tutaj sporządzane są umowy, zawierające wszystkie niezbędne zapisy dot. zawieranego stosunku pracy. Jeden egzemplarz zawsze zostaje w firmie, a drugi otrzymuje pracownik. Bardzo ważną czynnością jest prowadzenie teczek osobowych pracowników.

Zanim jednak zostanie podpisana umowa, dział kadr musi przeprowadzić proces rekrutacyjny na dane stanowisko. Obejmuje on selekcję i rekrutację. Spośród wielu przysłanych aplikacji, wybiera się najbardziej odpowiadające wymogom stanowiska pracy, by przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne bądź też zastosować dodatkowe narzędzia sprawdzające umiejętności, np. testy, weryfikację języków, asessment center.

To również ten dział jest odpowiedzialny za dopilnowanie przestrzegania przepisów BHP, kierowanie na odpowiednie szkolenia w tym zakresie. Co więcej, zajmuje się naliczaniem wynagrodzenia za świadczoną pracę; sporządza listę płac. Dodatkowo, do zadań kadrowych należy kierowanie na badania wstępne, okresowe, wystawianie zaświadczeń, deklaracji, sprawozdań itp.

Kadry i płace – niezbędna wiedza

Coraz częściej o kadrach i płacach mówi się jako o całości, nie dokonując podziału na tę część bardziej kadrową 'miękką’, która zajmuje się rekrutacją i podstawową dokumentacją pracowniczą oraz na część płacową 'twardą’, której zadania skupiają się na rozliczeniu stosunku pracy. Oba te obszary, siłą rzeczy, przenikają się i mają wiele punktów styku. Realizowanie się w obszarze human resources wymaga dysponowania wiedzą z zakresu rozliczeń, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Nowoczesne spojrzenie, czyli HR w firmie

HR, czyli human resources, zarządzanie zasobami ludzkimi to pojęcie nieco szersze, które nie skupia się tylko typowo na dokumentacji pracowniczej oraz naliczaniu wynagrodzeń. To czuwanie nad odpowiednim przepływem informacji, dbałość o procesy rekrutacyjne, o adaptację i rozwój pracowników, w tym motywowanie ich do pracy. To nowe podejście zakłada budowanie systemów motywacyjnych, opartych o benefity dla pracowników, korzyści z dobrze wykonywanej pracy. Dodatkowo dochodzi też ocena pracownicza. Nowe podejście nieco poszerza zakres obowiązków i stanowi bardzo kompleksowe podejście do relacji pracownik-pracodawca.